emociones1L'escola és un pilar bàsic per al desenvolupament emocional dels infants. La intel·ligència emocional s'està convertint en una eina fonamental en tots els àmbits de l'ensenyament. No només ajuda a que els nens es coneguin millor a sí mateixos, sinó també a comprendre més i millor els altres companys. Durant l'etapa escolar, l'aula és un lloc on els nois viuen moltes experiències i, donada la importància de la gestió de les emocions, aquest és un aspecte que l’escola Arc Iris comença a tractar.

La intel·ligència emocional és la capacitat per a reconèixer sentiments propis i aliens, i l’habilitat per a manejar-los. El terme fou popularitzat per Daniel Goleman, amb el seu llibre: Emotional Intelligence, publicat el 1995.

Goleman estima que la intel·ligència emocional es pot organitzar en cinc capacitats:

 1. conèixer les emocions i sentiments propis,
 2. manejar-los,
 3. reconèixer-los,
 4. crear la pròpia motivació
 5. i gestionar les relacions interpersonals

La intel·ligència emocional és una manera d’interactuar en el món amb habilitats i capacitats que ens porten a aconseguir els nostres objectius. Podem definir la intel·ligència emocional com les habilitats per ser totalment efectius.

Factors de la intel·ligència emocional

Hi ha altres capacitats que podríem incloure dins dels factors d’intel·ligència emocional. Són les següents:

 • Confiança en un mateix
 • Visió optimista de la realitat
 • Autocontrol dels propis impulsos
 • Bona canalització de l'estrès
 • Tolerància a la frustració
 • Autocrítica constructiva
 • Capacitat per aprendre dels propis errors i per rectificar-los
 • Actitud innovadora
 • Creació d'objectius personals
 • Constant automotivació
 • Compromís i cooperació en l'establiment de vincles
 • Flexibilitat i sentit pràctic a l'hora d'encarar les dificultats
 • Capacitat per consolidar i liderar equips

Els objectius i beneficis que poden aconseguir els alumnes treballant la intel·ligència emocional són:

 • Augmentar la seguretat en un mateix i l’autoestima per afavorir la nostra capacitat de presa de decisions i resolució de conflictes.
 • Millorar habilitats de comunicació social.
 • Potenciació de la persona en el seu conjunt habilitant-la per superar situacions d’una forma saludable, per ella i el seu entorn.

Hi ha una sèrie de característiques que solen ser pròpies de persones amb un fort quocient d'intel·ligència emocional:

 • Bon autoconeixement
 • Tolerància a la frustració
 • Capacitat d'adaptar-se al canvi
 • Assertivitat
 • Optimisme
 • Empatia
 • Habilitats socials i de relació
 • Estabilitat emocional
 • Control d'un mateix
 • Sensibilitat

Introduir l'educació emocional a l'aula és un dels nostres objectius. Una cosa tan simple com col·locar les cadires en cercle, de manera que tots els participants puguin veure’s, i posar-se còmodes, pot ser suficient per poder expressar-se amb llibertat i respectar el que expressi la resta. No obstant això, la forma exacta de fer-ho pot ser diferent segons les edats dels alumnes.

El paper del professor és fonamental en aquest context. La posada en pràctica de l’empatia és un primer referent per a tots els alumnes, ja que gaudeix d'una imatge de seguretat, respecte i confiança envers els estudiants. Per això, és fonamental que el professorat estigui sensibilitzat amb la importància del desenvolupament d'aquest aspecte de la vida dels nens. A més, és una disciplina que, per oferir resultats, requereix continuïtat. És per aquet motiu que aquest curs escolar el claustre de l’escola farà una formació en relació a la intel·ligència emocional. 

Hi ha algunes activitats que l'escola pot aplicar i fomentar a l'aula de forma senzilla, sense alterar de manera significativa l’activitat diària. Es tracta de buscar activitats que ajudin l'alumne a manifestar el que sent, comprendre i mostrar-se empàtics amb els companys.

Alguns exemples són:

 • "Com em sento?": consisteix, simplement, a que els petits expressin en poques paraules i de forma senzilla el seu estat emocional, verbalment o per escrit.
 • "Em cuido i em cuiden": es tracta d' induir-los a fer accions per als altres i, a la vegada, a sentir-se bé i agraïts per les que rebin.
 • Anàlisi de l'enuig: així com és útil per als nens expressar les coses que els fa sentir bé, és molt important que analitzin correctament el que els fa sentir malament. Una activitat pràctica, per exemple, seria convidar un alumne a que expressi en quines situacions s'enfada, com nota que està enfadat, què sent quan són els altres els que s'enfaden, etc. 
 • La "recepta emocional": un exercici curiós i original, en el qual cada alumne ha d'escriure una recepta, preparada a partir d'uns "ingredients emocionals" triats per ell mateix. És important que sàpiga explicar els motius pels quals ha fet la selecció i que comenti el resultat.