Segons estableix el Departament de Sanitat i Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, us volem informar del PROTOCOL que seguirà l'Escola pel que fa a l'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS I PRIMERES CURES

Administració de medicaments

 • Cal que el pare, mare o tutor legal porti una recepta o informe del metge en què hi consti la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.
 • El pare, mare o tutor legal, ha de portar un escrit en què demani i autoritzi que el personal del centre docent administri al fill/a la medicació prescrita.
 • L'administració de medicaments es farà a casa sempre que sigui possible, fins i tot en el cas d'antibiòtics.

Autorització per adminstrar medicament, aquí

Polls

Cal que els pares vigilin la possible aparició d'ous.

Prevenció (per a no contaminar els altres). S'haurà de comunicar a l'escola quan en tinguin i a més a més seguir unes mesures higièniques a casa:

 • Revisar el cap, sobretot darrere de les orelles, el clatell i el serrell.
 • Rentar-se amb freqüència els cabells: dues o tres vegades per setmana.
 • Pentinar-se diàriament els cabells.
 • Netejar les pintes i els raspalls sovint.
 • No deixar els estris de neteja als germans o companys de classe.

Quan es tenen polls, cal consultar el metge o farmacèutic i cal seguir el tractament indicat.

Tractament (per eliminar-los). Es fan servir insecticides de contacte que produeixen la mort del poll per paràlisi. El Departament de Sanitat recomana que quan un alumne estigui parasitat no assisteixi a l'escola fins que no segueixi el tractament.

Conjuntivitis

El Departament de Sanitat recomana no assistir a l'escola fins tenir una valoració mèdica i/o haver iniciat el tractament si escau. En el cas de la conjuntivitis purulenta el Departament de Sanitat recomana no assistir a l'escola fins 24 hores després d'iniciar el tractament.

Diarrea

Es dóna dieta astringent, quan la família ho sol·licita per escrit.

Si la dieta ha de ser d'un període llarg es necessita la indicació mèdica. Si hi ha sospita de diarrea produïda per Giardia Lamblia, rotavirus, adenovirus, Campylobacter, el Departament de Sanitat recomana la no assistència a l'escola fins que les deposicions es normalitzin. En cas de Salmonella, Shigella, E. Coli, el Departament de Sanitat recomana la no assistència a l'escola fins 48 hores després que les deposicions es normalitzin.

Aftes

En el cas d'aftes per herpes simple el Departament de Sanitat recomana no assistir a l'escola fins que les lesions estiguin seques i amb crosta.

Actuació a l'escola davant d'una ferida lleu

 1. La persona que realitza la cura s'ha de rentar les mans amb aigua abans de començar la cura i utilitzar els guants d'un sol ús.
 2. Netejar abundantment amb aigua i sabó la ferida de dins cap a fora.
 3. Treure els cossos estranys visibles: estelles, sorra...
 4. Si hi ha hemorràgia es prem sobre la ferida amb una gasa durant tres minuts.
 5. Aplicació d'antisèptic iodat.
 6. Es protegirà la ferida amb una tireta, una bena o esparadrap.

S'avisarà la família perquè vingui a buscar el seu fill o filla de l'escola i decideixi el pare, mare o tutor si el porta al centre assistencial.

Cops i caigudes

Es comprimirà la zona amb alguna cosa freda, com ara gel embolicat. Si la lesió és en una extremitat, cal evitar el moviment.

S'avisarà la família perquè vingui a buscar el seu fill o filla a l'escola i decideixi el pare, mare o tutor si el porta al centre assistencial.

En cas que la caiguda o el cop sigui important i faci sospitar de gravetat, s'avisarà el servei mèdic o bé es traslladarà el nen a un centre mèdic, avisant simultàniament la família.

Picades

 1. Netejar amb aigua i sabó.
 2. Aplicar d'antisèptic iodat.
 3. Posar una tireta.
 4. Avisar la família.

Febre

Si la febre és moderada, eliminar roba. Oferir aigua sense insistir. Vigilar que la temperatura no superi els 38,5 ºC. Si la febre és intensa (>38,5º) eliminar també roba. Aplicar tovalloles amb aigua tèbia. Oferir aigua sense insistir.

S'avisarà la família perquè vinguin a buscar el seu fill o filla.

Mal de cap

Comprovar si hi ha febre. Posar un drap mullat al front. Ajeure'l/la en un lloc tranquil sense soroll i poca llum.

S'avisarà la família i s'intentarà tranquilizar-lo/la.

Hemorragia

Es comprimirà el costat del nas que sagna i es farà inclinar el cap endavant. Al cap d'una estona es comprovarà que hagi deixat de sagnar. Si no ha parat de sagnar, s'avisarà la família per anar a un servei d'urgències mantenint la compressió.

Diarrea

Si no hi ha vòmits, se'l fa beure aigua. Si hi ha vòmits, l'aigua es dóna en quantitats petites i amb freqüència. Es comunica a la família.

Vòmits

S'ajuda l'alumne a relaxar-se. Es subjecta el cap. Si està endormiscat/a, cal ajeure'l/la sobre el costat esquerre. Si té set, se li dóna aigua amb sucre a petites cullerades i sovint. Es comunica a la família.

Actuació a colònies

Se seguiran les mateixes indicacions i protocol que es fan a l'escola. S'avisarà la família. En cas d'urgència es portarà l'alumne/a al servei mèdic de la zona.


Per a les famílies que segueixen homeopatia

Se seguirà el mateix protocol que s'ha explicat anteriorment pel que fa a ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS HOMEOPÀTICS:

 1. Cal que el pare, mare o tutor legal porti una recepta o informe del metge en què hi consti la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.
 2. El pare, mare o tutor legal, ha de portar un escrit en què demani i autoritzi que el personal del centre docent administri al fill/a la medicació prescrita.
 3. L'administració de medicaments es farà a casa sempre que sigui possible.

Actuació a l'escola

S'aplicarà el mateix protocol que hem indicat anteriorment en aquest apartat, menys l'aplicació d'antisèptic iodat, que no se'n posarà.

LA FAMÍLIA QUE SEGUEIX HOMEOPATIA CAL QUE HO NOTIFIQUI PER ESCRIT PER TAL DE PODER TENIR EN COMPTE EL PROTOCOL ESTABLERT.

Actuació a colònies

Se seguiran les mateixes indicacions i protocol que es fan a l'escola. S'avisarà la família. En cas d'urgència es portarà al servei mèdic de la zona i es comunicarà que l'alumne segueix homeopatia.

La persona que el centre estableix com a responsable de la farmaciola és el conserge Sr. Jordi Sánchez.