Imprimeix

carta serveisLa carta de serveis que us presentem representa els compromisos que l'escola Arc Iris adquireix per anar millorant de forma eficient els seus indicadors, tant pel que fa a la qualitat com a temps de resposta, amb el nivell de servei que la societat ens demana.

Entenem que la manera de donar un bon servei és millorar dia a dia amb els mitjans de què disposem, tant humans com materials i de recursos.

Per això ens cal i comptem amb l'esforç de tothom, mestres, personal no docent de l'escola, alumnes, pares i mares. Sense la implicació i col·laboració de tothom, no seria possible assumir aquest repte.

Suggeriments

Podeu col·laborar en aquest procés de millora enviant els vostres suggeriments per correu electrònic, per correu postal, per telèfon, per fax o personalment a la Secretaria de l'escola. Horari: de 9.00 a 14.00 h

Compromisos de la CARTA DE SERVEIS

Donar resposta a totes les consultes relacionades amb la pràctica educativa escolar en el nostre centre, mitjançant la utilització dels canals  corresponents (secretària, tutora, equip directiu), en un termini d'entre vint-i-quatre hores i una setmana si és urgent i/o important, i en cas contrari no més enllà de quinze dies. Respondre a les queixes i/o reclamacions en un termini màxim de dues setmanes.
 

Per part de l'escola

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitatde l’alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

7. Mantenir comunicació regular amb la família i realitzar una entrevista amb el tutor/a al menys un cop durant el curs escolar, per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna.

8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos si s’escau.

Per part de les famílies

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta, si escau.