L’escola vol ser un espai de trobada entre docents i famílies per propiciar el diàleg. Per això cal proximitat, escolta i reconeixement mutu. Entenem l’educació com un treball d’equip, famílies, escola i alumnes, i és per això que potenciem la comunicació, basada amb la cordialitat i la comprensió.

Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.

El procés educatiu necessita ser dut a terme en un clima de convivència que afavoreixi l’aprenentatge.

Els mestres i professors són els protagonistes de la proposta educativa del centre i requereixen la col·laboració de les famílies per possibilitar uns resultats educatius integrals. Per això cal que l’equip docent cerqui objectius comuns amb les famílies en els àmbits educatius. Confiar és respectar el rol de l’altre, i en aquesta confiança cal construir complicitats. L’escola ha d’esdevenir espai de formació i creixement comunitari. 

La coordinació amb els membres del Consell Escolar i amb les seves comissions, amb l’AMPA, president i comissions, i amb els delegats de pares, es fa de formà periòdica al llarg del curs amb la direcció de l’escola i amb comissions formades per diferents estaments de la comunitat educativa.

L’escola informa a les famílies sobre els aspectes generals de funcionament, mitjançant la guia del curs escolar, cartelleres, circulars, web de l’escola i les reunions generals. Els tutors informen mitjançant l’agenda o bé amb circulars els aspectes concrets que afecten a l’aula i/o al cicle.

Per tractar els aspectes individuals dels nostres alumnes comptem amb les entrevistes individualitzades per les famílies. L’equip directiu té unes hores destinades a poder rebre les famílies per resoldre qualsevol situació.

Els tutors informaran als pares dels resultats individuals d’avaluació de cada alumne amb la següent periodicitat:

  • Educació infantil: Es donaran dos informes, el primer al mes de febrer i el segon a final de curs.
  • Educació primària: Es donaran tres informes que correspondran amb el final dels tres trimestres del curs.

A l’escola Arc Iris hi ha una gran accessibilitat per contactar amb els mestres, secretària, coordinadora de menjador i equip directiu.