emociones1

 

L'escola és un pilar bàsic per al desenvolupament emocional dels infants. La intel·ligència emocional és una eina fonamental a l’àmbit de l'ensenyament. No només ajuda a que els nens es coneguin millor a sí mateixos, sinó també a comprendre més i millor els altres companys. Durant l'etapa escolar, l'aula és un lloc on l'alumnat viuen moltes experiències.

 La intel·ligència emocional és una manera d’interactuar en el món amb habilitats i capacitats que ens porten a aconseguir els nostres objectius. 

La nostra escola

A l'etapa escolar, l'alumnat ha d'aprendre a reconèixer les pròpies emocions i  aprendre habilitats i estratègies per a regular-les. L'acompanyament de l'equip docent i familiar esdevé clau per avançar en aquest aprenentatge.

La nostra escola treballa amb l'alumnat la intel·ligència emocional  i social a l’Educació Infantil i a la primària. 

A l’educació primària es disposa d’espais de treball conjunt amb tot l’alumnat durant una hora trenta a las setmana, així com una hora d'atenció individualitzada on es treballa també l'orientació eductiva, l'acompanyament emocional, social i acadèmic.

Continguts que es treballen

Educació en Valors

Autoconcepte

Autoestima

Educació emocional

                                Comprensió de les emocions

Expressió emocional

Autoregulació emocional

Cohesió grupal

Relacions interpersonals

Habilitats socials

               Resolució de conflictes