Per tal d'avaluar la implementació de l'Estratègia digital, a finals de cada curs es reuneix la comissió digital i valora l'assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius concretats a l’apartat dels objectius i de la planificació de l’estratègia digital.