Per poder planificar una estratègia de centre és imprescindible ser conscients d’en quin punt es troba el centre. 

 

L’objectiu de la diagnosi serà detectar aquells punts forts que el centre ja està fent correctament i que caldrà mantenir i potenciar, i àmbits més febles a partir dels quals caldrà planificar accions per millorar-los. 

 

En aquesta fase es tracta de recopilar informació detallada sobre les competències digitals al centre en els tres eixos del PEDC: alumnat, docents i centre.

Per fer la diagnosi, la comissió d’estratègia digital ha utilitzat aquests tres recursos per recopilar informació respecte a la competència i cultura digital al centre:  

1. Selfie for teaches (Eina de diagnosi oferta per la comissió europea).

 

2. Selfie for students (Eina de diagnosi oferta per la comissió europea).

 

3. Qüestionari a les famílies  

https://docs.google.com/forms/d/13I_jEQSF5K9lkrGY0i46xzqdk7B-hb3rBjcWb6hd_ZM/edit

L'eina SELFIE es va passar al juny del curs 2021 – 22 i el qüestionari a les famílies el 2022-23.

Diagnòsi