bibliotecaLa biblioteca Enric Gibert de l’escola Arc Iris és un espai de descoberta, un espai de recursos, dinamitzador de la lectura i del tractament de la informació, un espai fonamental de comunicació i intercanvi. En definitiva esdevé un recurs pedagògic i és un dels motors de l’escola al voltant del qual gira el desenvolupament curricular i que es converteix en l’eix central del pla de lectura del nostre centre. La biblioteca és una eina imprescindible per a la formació dels nois i noies en la societat de la informació i és part integrant del procés educatiu.

El nom de la biblioteca de l'escola vol ser un homenatge a la persona d'Enric Gibert, primer director del nostre centre i el que va crear la primera biblioteca, el 24 de març de 1944. Va ser un home que es va entregar a l’escola i a la cultura. Va saber estimar els seus alumnes, els va ajudar a créixer i a ser homes i dones sensibles, respectuosos i cívics. Els va educar per ser lliures i responsables.

Què és la biblioteca?

La biblioteca és un espai per a la lectura, l’estudi i la recerca d’informació. Ofereix serveis d’aprenentatge, llibres i altres recursos a tots els membres de la comunitat escolar per tal que desenvolupin el pensament crític i utilitzin de manera eficaç la informació en qualsevol suport i format

Funcions de la biblioteca

La biblioteca és part integrant del procés educatiu.

Les funcions següents són essencials en l’adquisició de la lectura i l’escriptura, de les capacitats per a informar-se i per al desenvolupament de l’educació, de l’aprenentatge i de la cultura.

Aquestes funcions són els fonaments del servei de la biblioteca escolar:

  • Donar suport i facilitar la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre i dels programes.
  • Crear i fomentar en els infants l’hàbit i el gust de llegir, d’aprendre i d’utilitzar les biblioteques al llarg de tota la seva vida.
  • Oferir oportunitats de crear i utilitzar la informació per adquirir i comprendre coneixements, desenvolupant la imaginació i entretenir-se.
  • Ensenyar a l’alumnat les habilitats per avaluar i utilitzar la informació en qualsevol suport i format, tot fomentant la sensibilitat per les formes de comunicació presents en la comunitat.
  • Proporcionar accés als recursos que permetin a l’alumnat conèixer idees, experiències i opinions diverses.
  • Organitzar activitats que afavoreixin la presa de consciència i la sensibilització cultural i social.
  • Difondre la lectura així com també els recursos i els serveis de la bibliioteca a tota la comunitat educativa.

Personal

La responsabilitat de la biblioteca recau amb els membres de l’equip docent.

El personal de la biblioteca ajuda a utilitzar els llibres i altres recursos d’informació, tant els d’imaginació com els de coneixement, com impresos com electrònics.