banc de llibres

La finalitat d’aquest programa és facilitar, de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec, llibres de text i material didàctic complementari de diferents àrees, matèries i assignatures establertes per als diferents nivells educatius, a l’alumnat matriculat A L’Arc Iris.

Objectius

 • Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari.
 • Afavorir la gratuïtat a les famílies amb rendes més baixes, mitjançant la complementarietat amb les beques d’ajut per a aquest mateix concepte, si les convoca.
 • Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic complementari.
 • Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa.
 • Garantir la igualtat en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat.
 • Fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú.
 • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
 • Educar per al consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.
 • Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
 • Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa.
 • Millorar quantitativament i qualitativa els recursos didàctics disponibles als centres educatius.

El projecte de socialització va començar a posar-se en marxa el curs 2000-2001 i es desenvolupa fins a l’actualitat.