El treball cooperatiu és una eina d'aprenentatge en la qual els alumnes s'organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d'aconseguir metes i objectius comuns. En l’aprenentatge cooperatiu treballem:

  • La socialització
  • L’aprofitament del saber entre els propis alumnes
  • El coneixement compartit
  • El constructivisme social
  • Utilitzem diferents metodologies
  • Partim d’un problema a resoldre

El treball cooperatiu és un terme genèric usat per referir-se a un grup de procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups on els alumnes treballen conjuntament de forma coordinada per tal de resoldre les tasques acadèmiques i aprofundir en el seu aprenentatge. Es tracta d'una forma d'organitzar l'aula i les tasques que s'hi realitzen de manera que els objectius dels components de cada grup estan estretament vinculats, cadascun d'ells només pot assolir els seus objectius si la resta aconsegueix assolir els seus.

La cooperació, el treballar junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s'introdueixen punts de mira diferents, permeten l'alumne aprendre coses noves, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits. El grup coopera per assolir un objectiu comú a partir d’aportacions imprescindibles de cada un dels seus membre (divisió de tasques, estructuració, objectiu comú, participació de tots els membres...)

Quan un alumne interacciona amb un altre per a explicar allò que ha après, a més a més de desenvolupar habilitats comunicatives, es veu obligat a organitzar les seves idees, afina el seu coneixement i és capaç de percebre les seves errades i buits. Aquests processos cognitius afavoreixen sens dubte el seu aprenentatge.

Les 5 característiques del treball cooperatiu

Interdependència positiva

A través de: objectius de grup, reconeixement grupal, divisió de recursos, rols complementaris

Interaccions cara a cara

Assistència, suport, encoratjament i reforç entre els membres del grup (implica limitar el nombre de membres)

Responsabilitat individual

Cal evitar “la difusió de responsabilitats”. Per garantir una responsabilitat individual es pot fer: avaluació individual, tria aleatòria del portaveu...

Habilitats socials

Cal ensenyar a : comunicar-se de forma apropiada, resoldre conflictes de forma constructiva, participar, acceptar els altres...

Autoreflexió de grup

Cal destinar un temps per reflexionar conjuntament sobre el procés de treball, en funció dels objectius i les relacions de treball; prendre decisions d’ajuts i millora.

Estructura d’interacció cooperativa a l’aula

Johnson y Johnson(1992) van realitzar estudis d’estructures individualistes, competitives i cooperativesLa cooperació es mostra superior a altres estructures en la relació amb els altres:

  • Relacions més positives
  • Sentiments recíprocs d’obligació i d’ajuda (extensibles al professorat i a la institució escolar)
  • Millora del rendiment acadèmic (major productivitat, resolució de problemes i pensament divergent, habilitats intel·lectuals superiors, llenguatge elaborat o precís).