L’escola Arc Iris planteja formar els seus alumnes com a persones integrades a la societat, responsables, amb sentit crític en la seva actuació, amb emprenedoria i interès pel saber al llarg de la vida i que integrin els valors a la seva vida. Nois i noies creatius, capaços d’adaptar-se a nous contextos i a nous reptes, amb una bona preparació acadèmica i humana.

S’ajuda als infants en el seu desenvolupament personal, perquè puguin afrontar els reptes relacionals i comunicatius amb autonomia i confiança, fent possible el compromís en el seu procés educatiu. Els alumnes participaran en la vida del Centre:

 • Per mitjà de la seva integració personal en l’activitat acadèmica.
 • Per mitjà dels encarregats, dels delegats de classe, segons allò que estipulin els equips de cicle per a cada cicle i nivell.
 • Mitjançant grups constituïts per a fins concrets.
 • Per mitjà del Consell Escolar d’alumnes.

Educació Infantil

alumnes mestres

L’educació Infanti8l és una etapa educativa amb indemnitat pròpia. La finalitat és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants.

En l'educació infantil es desenvoluparan les capacitats a partir de quatre eixos:

 • Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma
 • Aprendre a pensar i a comunicar
 • Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa
 • Aprendre a conviure i habitar el món.

Tenint en compte el nou currículum i a través de la tria de material i de l’organització de l’horari, el centre ha determinat una manera de treballar les diferents àrees. Això vol dir una orientació concreta que les mestres que s’incorporen hauran de seguir.

Educació Primària

L’educació primera és l’etapa educativa de caràcter obligatori que compren sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. 

A Primària continuem la línia de treball que s’ha iniciat a Infantil, tot adaptant el dia a dia a l’evolució dels nens i nenes per tal que assoleixin les competències bàsiques i es formin com a persones autònomes i responsables.

Hi ha diferents eines que ens ho facilitaran. El treball per projectes se segueix realitzant amb diversos temes que corresponen a cada curs i amb altres que trien els nens i nenes lliurement, també hi ha continuïtat en l’aprenentatge cooperatiu.

Les festes, la lectura amb parella, l’espai de migdia... són espais de barreja i ajut mutu entre els alumnes de diferents edats i diferents competències.

La finalitat de l’educació primària e proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials.

Avaluació de l'alumnat

L’avaluació, com a activitat educativa, no és una actuació aïllada, desvinculada del procés educatiu, sinó que és un dels moments més importants, aquell dedicat a recollir la informació que ha de permetre entendre el sentit del que volíem aconseguir i del que s’ha realitzat, del que han fet els alumnes, de com ho han fet i per què.

Tutories i orientació

L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de la seva personalitat i prestar-los l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. L’acció tutorial contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació dels alumnes i de les seves famílies en la dinàmica del centre.

Els blogs

blogEl blog és una finestra oberta per mostrar la vida quotidiana de l’escola, però especialment és una eina educativa que els alumnes utilitzen de forma interactiva. El blog a primària permet al mestre oferir als alumnes una sèrie de notícies d’actualitat, portals, webs relacionats amb la temàtica que es treballa, vídeos (aquests afavoreixen l’adquisició de conceptes), etc, que els permetran adquirir o ampliar coneixements. 

Trobareu en el bloc informacions i imatges de les activitats globalitzades habituals d’aula, les que estan relacionades amb el pas cíclic del temps com les festes populars, o les que comporten sortir a buscar la informació que és objecte d’aprenentatge, les que potencien la convivència en un lloc i una organització diferent de l l’àmbit escolar (colònies) i totes aquelles que facilitin una visió del que fem en l’educació infantil i en l’educació primària. 

A primària, el blog permet als alumnes accedir a:

 • Arxius del blog: permeten consultar de nou un determinat article de l’històric que resulti del seu interès.
 • Calendari: permet seguir els esdeveniments que es produeixen a la classe. Alguns d’aquests esdeveniments són:
  • Proves escrites d’unitats de treball tractades a classe.
  • Entrega d’activitats sobre unitats de treball tractades a classe.
  • Entrega de notes de les proves escrites corregides.
  • Calendari d’activitats.
  • Qualsevol informació d’interès pel desenvolupament de la classe.