Partim del principi que l’Escola Arc Iris es vertebra al voltant d’un projecte d’escola definit en el seu PEC i compartit amb l’equip de mestres i comunitat educativa. S’articula des de la diversitat i el respecte a la comunitat i des de la consolidació d’un projecte elaborat des de fa temps, però també incorpora elements innovadors que sovint ajuden a construir aquest projecte conjunt, que gira al voltant d’uns trets d’identitat: el pluralisme en el pensament i les idees, la catalanitat, l’escola activa i l’educació integral, el treball en equip del professorat i la col·laboració amb les famílies.

El pòsit pedagògic de compartir un projecte proporciona a l’escola una sòlida columna vertebral que li permet fer front als nous reptes pedagògics, i integrar el professorat que es va incorporant al centre.

Treballem en diferents formacions i projectes: llengües estrangeres, mediambientals, PELEs, biblioteca, TICs, audiovisuals, orientació i treball cooperatiu, ciència 3-12, ràdio, entre d’altres, amb l’objectiu d’avançar en la innovació i reflexió pedagògica.

Som conscients que la clau de l’èxit amb els infants és el treball constant, cada dia, al llarg del curs. Volem que els nostres alumnes fomentin la responsabilitat en les seves actuacions acadèmiques, a l’escola especialment, però també a casa. L’objectiu és desenvolupar l’hàbit de treball i alhora consolidar allò que van aprenent.

Els mestres treballem per detectar precoçment les dificultats d’aprenentatge dels infants i tractar-les de forma personalitzada, creant un ambient que els estimuli a ser persistents davant dels reptes i no enfonsar-se davant dels fracassos. Cal demostrar-los que poden assumir responsabilitats sobre si mateixos i que, per tant, han de fer-ho.

Ajudem els nostres alumnes en la descoberta de les capacitats personals, treballant la confiança en un mateix i assolint competències per tal d'adquirir intel·ligència emocional.

Els alumnes formen el nucli principal d’aquest projecte i per tant també les seves opinions i reflexions hi són contemplades.

El nostre projecte educatiu contempla l’atenció a la diversitat, amb adequacions metodològiques i programacions individualitzades pels alumnes que tenen un PI (Pla individual).

Dins la jornada escolar comptem amb l’atenció individualitzada per a alumnes amb NEE (necessitats educatives especials), amb hores de reforç, SEP, treball en petits grups, grups partits, desdoblaments, agrupacions flexibles, agrupaments interclasses i acció tutorial individualitzada a partir de 3r de primària, per tal d’ajudar els infants a organitzar la seva feina i ajudar-los a resoldre dubtes de forma individual.