carta serveisLa carta de serveis que us presentem representa els compromisos que l'escola Arc Iris adquireix per anar millorant de forma eficient els seus indicadors, tant pel que fa a la qualitat com a temps de resposta, amb el nivell de servei que la societat ens demana.

Entenem que la manera de donar un bon servei és millorar dia a dia amb els mitjans de què disposem, tant humans com materials i de recursos.

Per això ens cal i comptem amb l'esforç de tothom, mestres, personal no docent de l'escola, alumnes, pares i mares. Sense la implicació i col·laboració de tothom, no seria possible assumir aquest repte.

Suggeriments

Podeu col·laborar en aquest procés de millora enviant els vostres suggeriments per correu electrònic, per correu postal, per telèfon, per fax o personalment a la Secretaria de l'escola. Horari: de 9.00 a 14.00 h

Compromisos de la CARTA DE SERVEIS

 • Oferir una atenció personalitzada als nostres alumnes per tal d'optimitzar les capacitats de cadascun dels alumnes, mitjançant el suport de l'especialista del centre i els serveis externs, especialitzats en les diferents necessitats educatives.
 • Posar a l'abast dels alumnes les noves tecnologies, oferint una aula equipada amb una gamma amplia d’ordinadors i material de suport informàtic, així com també dotar a les aules amb el material necessari: canó, pissarres digitals, portàtils, tablets, per tal de poder portar a terme activitats d’Internet a l’aula, posant en acció les TAC.
 • Assegurar l'aprenentatge de l'anglès a partir d'educació infantil fins a 6è de primària, treballant en grup sencer, grup partit i petit grup i programant activitats de conversa i incorporant a CM i CS àrees en anglès.
 • Oferir una atenció especial als diferents àmbits de la formació artística, fent grups reduïts de música, activitats de teatre, dramatització, dansa, cant i creació plàstica.
 • Programar activitats de natura relacionades amb la programació de nivell, mitjançant l'observació i l'experimentació directa en el nostre entorn natural i activitats de ciència al laboratori o a l’aula.
 • Posar a l’abast dels alumnes el servei mediateca oferint una biblioteca equipada amb un fons bibliogràfic important i actualitzat, un servei de préstec i un equip d’ordinadors connectats amb xarxa i altres suports informàtics per a consulta, recerca d’informació i connexió amb Internet.
 • Oferir la ràdio a l’escola, una finestra oberta a tothom, amb la participació de tots els alumnes de l’escola i realitzada pels alumnes de 6è.
 • Garantir l’aprenentatge dels mitjans audiovisuals. Posar a l’abast dels infants l’equipament i els recursos per la realització d’audiovisuals.
 • Arribar al final de l'escolaritat dels alumnes amb una conducta respectuosa envers el medi ambient i la conservació del patrimoni col·lectiu.
 • Assegurar la informació del Pla anual i les actuacions del curs corresponent, no més enllà de l'octubre.
 • Garantir un pla d'acolliment per als infants que inicien P-3, i per a les seves famílies, tot mantenint amb aquestes una reunió inicial al començament de juliol, una entrevista individual al setembre abans d'iniciar el curs escolar, i una visita del nen o nena a l'escola per prendre el primer contacte amb la mestra i l'escola. En el cas dels nens o nenes que s'incorporen a l'escola en altres nivells, la tutora mantindrà una entrevista abans d'iniciar el curs escolar.
 • Fer el comiat dels alumnes de 6è que iniciaran la secundària el proper curs, en un acte conjunt de tota l'escola: alumnes i mestres.
 • Garantir la coordinació del nostre centre amb els tres centres de secundària del nostre itinerari: Francisco de Goya, Manuel Carrasco i Formiguera i Joan Brossa, amb un mínim de dues reunions a l'any: una per al traspàs d'informació i l'altra de seguiment dels alumnes.
 • Donar un servei de temps de migdia, gestionat per l’AMPA i coordinat des de l'equip directiu i el Consell Escolar. L'equip de mestres amb els monitors fan el seguiment puntual dels seus alumnes. S’ofereixen activitats, tallers i menjar elaborat a la cuina de l'escola.
 • Oferir uns equipaments i infraestructura per dur a terme una bona activitat pedagògica: escola de natura, aula de música, on també es fa teatre, sala polivalent, audiovisuals, laboratori, biblioteca, aula d’idiomes, taller de plàstica, pistes esportives, gimnàs, menjador i cuina.
 • Facilitar la informació de l'oferta educativa mitjançant els diferents canals de què disposem: web, correu electrònic, cartellera, telèfon, entrevistes, reunió informativa i jornada de portes obertes.
 • Assegurar i facilitar als alumnes que cursen l'últim curs de primària i a les seves famílies tota la informació necessària per al procés de matriculació en els centres de secundària.
 • Actualitzar quinzenalment la cartellera informativa. Garantir la informació dels acords presos en consell escolar publicats en la cartellera, en un termini màxim d'una setmana, i fer arribar a les famílies aquesta informació a través de la web o en el primer full informatiu que surti.
 • Revisar i actualitzar com a màxim quinzenalment la nostra web, incorporant-hi informació d'altres serveis.

Donar resposta a totes les consultes relacionades amb la pràctica educativa escolar en el nostre centre, mitjançant la utilització dels canals  corresponents (secretària, tutora, equip directiu), en un termini d'entre vint-i-quatre hores i una setmana si és urgent i/o important, i en cas contrari no més enllà de quinze dies. Respondre a les queixes i/o reclamacions en un termini màxim de dues setmanes.
 

Per part de l'escola

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitatde l’alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

7. Mantenir comunicació regular amb la família i realitzar una entrevista amb el tutor/a al menys un cop durant el curs escolar, per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna.

8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos si s’escau.

Per part de les famílies

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta, si escau.