A l’escola Arc Iris, la Comissió d’estratègia digital de centre (CEDC) està formada per el Coordinador digital, un membre del claustre i un membre de l’equip directiu. 

La comissió d’EDC del centre té com àmbit d’actuació preferent:

 • Elaborar i fer el seguiment de  l’Estratègia Digital de Centre i fer-ne en el marc del PEC.
 • Donar a conèixer l’EDC.
 • Revisar periòdicament les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) per tal d’adequar-les als usos i a la normativa sobre privacitat i protecció de dades que el centre faci de les tecnologies digitals i dels dispositius personals dels alumnes.
 • Coordinar la integració de les tecnologies digitals en les programacions curriculars.
 • Vetllar pel desplegament curricular de la competència digital de l’alumnat. Elaborar la seqüenciació de la competència digital de l’alumnat. Promoure l’ús de les tecnologies digitals en la pràctica educativa a l’aula.
 • Vetllar per l’optimació i la cura en l’ús dels recursos tecnològics del centre.
 • Vetllar perquè es garanteixi la inclusió digital de tot l'alumnat.
 • Aplicar les mesures de protecció de continguts inadequats en l’accés a Internet a través de la Gsuite del centre, tant dels equipaments del centre com dels personals dels alumnes.
 • Dinamitzar la presència a Internet del centre (pàgina web, twitter)
 • Vetllar per l’aplicació de les polítiques de privacitat i seguretat de les dades i les infraestructures digitals del centre educatiu.
 • Vetllar perquè les famílies siguin coneixedores de la informació sobre les normes del centre pel que fa als dispositius digitals (usos, control parental, etc.).
 • Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre, que siguin accessibles en línia, respectin els drets d’autoria i les llicències d’ús dels diferents elements que els integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo, etc.)