El nostre projecte “Aula TAC” pretén ser un espai d’aprenentatge educatiu de la societat del coneixement, una finestra oberta al món, que ens permet treballar de forma interdisciplinària i cooperativa. Propicia un clima de treball més col·laboratiu i afavoreix aprenentatges més significatius, induint a una renovació dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Ens permet plantejar noves metodologies, compartir experiències i formes de treballar i com a conseqüència provoca i ajuda a crear una dinàmica de treball interprofessional (més enllà del treball de cicles) que afavoreix la interrelació i l’aprendre els uns dels altres.

Les TIC a l'Educació aporten instruments de treball intel·lectual i de construcció compartida de coneixement. Serveixen per cercar informació, comparar dades, graficar valors estadístics, representar i analitzar mapes, simular fenòmens físics o socials, visualitzar processos i estructures complexes, aprendre a treballar en comú. Cal posar les TIC al servei de les Tasques d'Aprenentatge i del Coneixement (TAC). Mitjançant les TAC fomentem un aprenentatge estimulant, personalitzat i col·laboratiu.

Incorporem les TIC dins el currículum ja que impliquen l’ús de tots els recursos que les noves tecnologies ens poden oferir: processador de textos, base de dades, eines de comunicació, correu electrònic, fòrums, presentacions electròniques, consultes a pàgines web, visites a portals, enciclopèdies en línia, notícies en línia, activitats curriculars, realització de videoconferències, etc.