L’aula ciència és un entorn d‘ aprenentatge destinat a facilitar l’actualització científica i didàctica de les ciències, a Educació Infantil i Primària. La dotació comprèn diversos recursos materials, per a utilitzar dins i fora de l’aula, tant els d’ús quotidià com els específics de laboratori i eines TIC.

Per a què l’aula de Ciències?

Per a:

Donar resposta a les necessitats d’educació científica de la societat actual.

Integrar la idea de construcció dels propis aprenentatges, des de l’àrea de les Ciències.

Treballar les Ciències des d’una perspectiva on el PENSAR, FER i COMUNICAR, esdevingui un procediment metacognitiu habitual, per l’alumnat.

La incorporació d’aquesta aula a la tasca docent en el nostre centre educatiu, facilita l’aprenentatge de les ciències perquè desperta la motivació de l’alumnat i connecta amb els seus interessos; afavoreix l’adquisició d’habilitats intel·lectuals, com la resolució de problemes, l’anàlisi, la generalització, l’aplicació i la presa de decisions. Dóna oportunitat a l’alumnat de treballar habilitats manipulatives, organitzatives, comunicatives, al temps que potencia la creativitat i l’autonomia personal. Alhora el professorat i l’alumnat tenen un sistema per a visualitzar i comentar de manera col·lectiva tota la informació d’un experiment, d’un gràfic, d’una recollida de dades i d’una observació.

Com ho fem ?

 • Acompanyant l’alumnat en l’evolució de les seves idees, sobre els fets i fenòmens de l’entorn, per aproximar-los a les idees de la Ciència.
 • Vinculant el pensament científic a:
  • la solució de problema
  • al desenvolupament de la curiositat,
  • a fer preguntes, a indagar...
 • Afavorint processos d’aprenentatges globals, en la mesura que generen interrelacions, entre diverses àrees de treball.
 • Diversificant les metodologies de treball.
 • Passant del fer experiments (saber fer coses) a fer treball experimental amb tot tipus de materials (saber per què es fa i integrar-ho a la pròpia vida) implementant les TIC,
 • on i quan convingui.
 • Propiciant una organització d’aula que permeti la interacció del grup, el treball cooperatiu i el treball autònom individual.
 • Realitzant treball experimental que permeti desenvolupar processos d’ensenyament-aprenentatge significatius des de l’Educació Infantil.

Què implica el treball amb tecnologies?

 • Integrar els mètodes i eines de treball pròpies de l’activitat científica actual al treball de l’aula.
 • Utilitzar les TIC per a realitzar activitats habituals de ciències, tant dins com fora de l’aula.
 • Oferir la possibilitat de realitzar noves preguntes.
 • Ampliar la manera de mirar, d’obtenir i de manipular dades i imatges.
 • Afavorir l’intercanvi d’experiències.
 • Contribuir a la millora de la motivació.