La mediació escolar és el procés pel qual es resolen conflictes mitjançant el diàleg i el sentit comú. Té com a objectiu educar per la convivència i aconseguir que els alumnes posin en pràctica en la seva vida quotidiana els recursos apresos.

Apliquem la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per tal de què els alumnes vagin assolint les estratègies necessàries i les puguin aplicar de forma autònoma. Tot el professorat és mediador en la resolució de conflictes. En aquesta línia, el professorat del centre ha de tenir formació en educació emocional i resolució de conflictes.

La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.