A l’Arc Iris tenim com a finalitat contribuir al creixement harmònic i integral dels infants de tres a dotze anys.

Entenem l’escola com una comunitat acollidora i participativa que vetlla pel benestar emocional i
social de l’infant tot facilitant el coneixement, el desenvolupament de les seves capacitats i l’adquisició de les competències per a la vida, aquelles que ens serveixen per donar resposta als reptes individuals i col·lectius.
A l’escola Arc Iris proposem l’organització de l’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament
globalitzador.
A l’educació infantil els infants aprenen jugant i és a través del joc que afavorim el desenvolupament
cognitiu, psicomotriu, afectiu i social. Amb els ambients d’aprenentatge i els projectes activem la
curiositat, incitem a descobrir, encenem la imaginació i la creativitat mentre van aprenent a conviure.
A primària proposem l’organització de l’ensenyament i aprenentatge a partir del treball basat en
projectes, espais d’aprenentatge, propostes d’aula i tallers. Agrupem les àrees en aquests quatre
entorns d’aprenentatge.