Pla de comunicació

Les famílies son informades preferentment mitjançant el correu electrònic..

L’Arc Iris disposa d’un lloc web http://www.escola-arciris.cat/ on s’informa i es recull aspectes generals de funcionament, normativa, projecte educatiu, notícies rellevants, ... gestionada per un membre del claustre i l'equip directiu.

Les aules i algunes especialitats disposen de blogs on es publiquen algunes de les activitats pedagògiques que es duen a terme. Aquests estan gestionats pels docents responsables de cada blog.

Els tutors es comuniquen amb les famílies mitjançant el correu electrònic i trucada telefònica ( en el cas d’urgències) els aspectes concrets que afecten a l’aula, tutoria i/o la comunitat.

L’escola, l'equip directiu,  posa a disposició de les famílies una guia del curs on es recullen aspectes generals del curs, organització, horaris, calendari escolar ...que s’envia per correu electrònic i es publica al web.

El centre disposa de Twitter @EscolaArciris, gestionat per l'equip directiu. on es publiquen petites informacions d’alguns aspectes destacats del curs.

Les famílies poden accedir al classroom d'aula per informar-se de les diferents activitats pedagògiques que realitzen els infants amb el domini @escola-arciris.cat. Aquesta aplicació les gentionen el mestres responsables.

 

Organització de la documentació

El centre disposa d'un base de dades compartida amb l'administració educativa mitjançat diferents aplicacions gestionades pel Departament d'Educació.

L'escola organitza tota la documentació del centre en unitats compartides. Aquestes unitats es comparteixen exclusivament amb grups de persones específiques, de tal manera que es controla l’accés a tota la informació. La gestió és compartida entre els docents i l'equip directiu.

 

Aplicacions i entorns d'aprenentatge utilitzats a l'escola: 

 

 1aplicacions2.jpg

 

Bamboozle